Asbest, Sloop, Bodem

Sloopproces

In het sloopproces onderscheiden we vier fasen:

1. Voorbereiding

Deskresearch (historisch onderzoek, inzage bouwtekeningen)
Opstellen kostenraming
Asbestinventarisatie en bodemonderzoek
Flora- en Faunaonderzoek
Archeologisch onderzoek
Groeninventarisatie
Onderzoek naar de ligging van kabels en leidingen
Bouwkundige vooropnamen
Aanvraag vergunningen
Aanvraag afkoppelen huisaansluitingen
V & G plan voorbereidingsfase
Sloopbestek
Planning

2. Communicatie

Overleg opdrachtgever/architect/constructeur
Overleg aannemer(s)
Overleg overheidsinstanties
Voorzitten van bouwvergaderingen
Overleg nutsbedrijven
Overleg omwonenden

3. Uitvoering

Aanwijzing en Aanbestedingstraject
Controle V & G plan uitvoeringsfase
Toezicht en directievoering asbestsanering, sloopwerk en bodemsanering
Voorzitten van bouwvergaderingen
Controle wet- en regelgeving
Budgetbewaking (beoordeling meer- en minderwerk)

4. Oplevering

Op hoogte brengen terrein(en)
Proces Verbaal van oplevering
Registratie stortbonnen van afvalstromen
Vrijgave metingen